STATUT FUNDACJI „TRASA DLA BOBASA”Przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji nr 1/03/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Trasa dla Bobasa”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Adelinę Pociechę i Martę Lucynę Mleczko, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Tylek w kancelarii notarialnej
w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 47/7, w dniu 12 października 2012 r. działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest Kraków.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw sportu i turystyki.


§ 2


1. Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym.
i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów przez nią wyznaczonych.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę oraz zlecać wykonywanie określonych zadań lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 3


Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, rodziców, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.
2.Popularyzacja idei zdrowego trybu życia oraz dobrych wzorców wychowania kulturalnego i społecznego wśród dzieci, rodziców oraz rodzin z małymi dziećmi, w tym niepełnosprawnymi ruchowo.
Aktywizacja społeczna, kulturalna, edukacyjna i turystyczna dzieci, rodziców, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.
4. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych przedsięwzięć, w tym kulturalnych i oświatowych mających na celu udostępnienie tras i obiektów turystycznych, instytucji kulturalnych i innych miejsc w przestrzeni publicznej dzieciom, rodzicom, rodzinom z małymi dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo.

§ 4


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie danych nt. tras i obiektów turystycznych, instytucji kulturalnych, oraz innych miejsc w przestrzeni publicznej dostępnych dla rodzin z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych ruchowo.
2. Nieodpłatne umieszczanie i udostępnianie powyższych danych na prowadzonym przez siebie portalu informacyjnym.
3. Organizację kampanii informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych związanych z celami statutowymi Fundacji, także na rzecz innych podmiotów, których działalność sprzyja realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Wydawanie, w tym redakcję i obróbkę graficzną materiałów informacyjnych i promocyjnych na nośnikach elektronicznych i drukowanych, związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
5.Organizację konkursów i przydzielanie nagród dla użytkowników portalu oraz podmiotów, których działalność sprzyja realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Organizację wydarzeń kulturalnych, spotkań, prelekcji, szkoleń, warsztatów, kursów i innych form edukacyjnych.
7. Organizację działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów i innego rodzaju imprez.
8. Prowadzenie działalności badawczej.
9. Organizację akcji medialnych (kampanii i akcji społecznych) promujących dobre wzorce wychowania kulturalnego i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, rodziców i rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.
10. Wspieranie informacyjne, usługowe i materialne zarówno państwowych, jaki i prywatnych instytucji i innych podmiotów gospodarczych w zakresie dostosowywania ich do potrzeb rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.
11.Wypożyczanie sprzętu i akcesoriów turystycznych ułatwiających aktywny wypoczynek rodzin z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych ruchowo.
12.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 5


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 6


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7


Środki na realizację celów statutowych Fundacji pochodzić mogą z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorek;
2. darowizn, spadków, zapisów oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne, tak z kraju jak i zza granicy;
3. dotacji i subwencji oraz grantów osób prawnych i fizycznych;
4. dochodów ze zbiórek publicznych;
5. dochodów z majątku Fundacji (ruchomego i nieruchomego, a także praw majątkowych);
6. wpływów pochodzących ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
7. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 8


1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z   Działalność agencji reklamowych
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z   Badanie rynku i opinii publicznej 
74.10.Z   Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
74.20.Z   Działalność fotograficzna 
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z   Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
77.21.Z   Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 
77.29.Z   Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. 
77.39.Z   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
77.40.Z   Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 
82.19.Z   Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 
82.20.Z   Działalność centrów telefonicznych (callcenter) 
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z   Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację 
90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
90.02.Z   Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
90.03.Z   Artystyczna i literacka działalność twórcza 
93.29.Z   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 


Rozdział V Władze Fundacji.

§ 9

Fundacją kieruje Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Zarządu.

§ 10


1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób w tym Prezesa Zarządu.
2. Skład pierwszego Zarządu ustanowiony jest przez Fundatorki.
3. Członkowie Zarządu Fundacji w drodze głosowania wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu pełni się do odwołania.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani ze swojej funkcji przez pozostałych członków Zarządu na mocy uchwały Zarządu Fundacji.
6. Nowi członkowie Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powoływani są przez aktualnych członków Zarządu na mocy uchwały Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Zarząd podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 11


Do kompetencji Zarządu należą:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizowanie celów statutowych Fundacji;
c) wyznaczanie kierunków pracy i rozwoju Fundacji;
d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
e) zarządzanie finansowe Fundacją (w tym sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji i sporządzanie budżetu);
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych;
h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
i) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
j) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
k) wprowadzanie zmian w statucie Fundacji; podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji
z inną organizacją lub o likwidacji Fundacji;

§12


Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji;
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3. odwołania z tej funkcji przez Zarząd Fundacji, zwłaszcza w przypadku rażącego naruszania lub niewypełniania obowiązków;
4. śmierci członka Zarządu.

§13


Odwołanie Prezesa Zarządu następuje na skutek:
1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji;
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3. odwołania z tej funkcji przez Zarząd Fundacji, zwłaszcza w przypadku rażącego naruszania lub niewypełniania obowiązków;
4. śmierci Prezesa Zarządu.

§14


Tryb pracy Zarządu:
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy członek Zarządu.
3. Informacja o zwołaniu posiedzenia wysyłana jest drogą elektroniczną lub listownie, nie później niż 3 dni przed jego terminem.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Zarządu, chyba że dalsze postanowienia statutu przewidują odrębny tryb.

§16


Sposób reprezentacji Fundacji przez Zarząd

1. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu. Ma on jednak obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, zawierania i rozwiązywania umów oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział VI Zmiana Statutu

§ 17


1. Zarząd Fundacji jest uprawniony do dokonania zmian w statucie Fundacji na wniosek jego członków i na mocy jednomyślnej uchwały.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich jego elementów, w tym rozpoczęcia przez fundację działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem gruntownej zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją.

§ 18


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji określone w niniejszym statucie.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji i przekazanie jej majątku.

§ 19


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
5. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
cancel