English version

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO W FUNDACJI „TRASA DLA BOBASA”

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dlatego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, chciałyśmy Was poinformować o kilku zasadach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Administratorem powierzanych nam danych jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie (31-307), ul. Stanisławskiego 20/2; wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443570, NIP: 945 217 16 67, REGON: 122740478.

Nie mamy obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych, jednak ponieważ Wasze dane osobowe mają dla nas znaczenie, to w naszej strukturze powołałyśmy osobę, której zadaniem jest bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, pytań i niejasności związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Możecie się z nią skontaktować pisząc na adres e-mail: trasadlabobasa@gmail.com lub na adres pocztowy Fundacji.

Wasze dane przetwarzamy w następujących celach:

 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, maile, sugestie, zapytania, propozycje, itp.,
 • organizacji konkursów (w tym zbierania zgłoszeń, ogłaszania wyników i wysyłania nagród, rozliczeniem przed sponsorami i grantodawcami)
 • organizacji różnorodnych wydarzeń, warsztatów i zajęć (w celu rezerwacji miejsc na liście uczestników, rozliczenia przed grantodawcą)
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • archiwizacji
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych
 • wypełnianie obowiązku prawnego, który na nas ciąży
 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)

Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych osobowych jest:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy, ewentualnie podjęcia działań na Wasze żądanie przed zawarciem umowy;
 • wypełnienie obowiązku prawnego, który na nas ciąży jako na Administratorze;
 • absolutna konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów, które realizujemy takich jak np. udzielanie odpowiedzi na Wasze pisma wnioski, maile, sugestie, zapytania, propozycje, itp.,

Podanie przez was danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem prawidłowego wykonania przez nas czynności, do których się zobowiązujemy.

Konsekwencją niepodania przez Was danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez nas dla Was czynności i działań, które oferujemy w ramach prowadzonej działalności.

Wasze dane osobowe możemy przekazywać:

procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym Wasze dane w związku ze zleconymi przez nas działaniami realizowanymi w naszym imieniu, tym, którzy z nami współpracują, w szczególności naszym grantodawcom, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Wasze dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. i głównie USA) w związku z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (między innymi Facebook, Instagram, Twitter, Google+ ); wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google AdWords.

Okres przetwarzania Waszych danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim te dane przetwarzamy. Okres ten liczymy na podstawie następujących kryteriów:

przepisów prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okres przez jaki świadczymy określone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, jako Administratora, okres na jaki została udzielona przez Was zgoda. Najważniejsze jest, że macie prawo do:

żądania od nas dostępu do Waszych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych przeniesienia Waszych danych osobowych We wszystkich tych przypadkach, gdy przetwarzamy Wasze dane na podstawie udzielonej zgody, macie prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, lecz nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Waszych danych, którego dokonałyśmy na podstawie Waszej zgody przed jej cofnięciem,

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych .

Bardzo prosimy kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe” lub elektronicznie na adres: trasadlabobasa@gamil.com

Mamy nadzieję, że powyższa informacja jest dla Was zwięzła, zrozumiała i łatwo dostępna, co pozwoli nam nieśmiało podejrzewać, że w prawidłowy sposób zrealizowałyśmy obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach RODO, w tym w szczególności w artykule 13!

POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES

Portal trasadlabobasa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu mamopracuj.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. lista dostawców reklam

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

Biblioteki zewnętrzne

W Serwisie wykorzystywane są biblioteki Google Maps i Google Analytics. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązują również zasady Polityki prywatności Google.

Privacy Policy and GDPR at "Trasa dla Bobasa" Foundation

As of May 25, 2018, the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) came into effect.

Therefore, in accordance with the provisions regarding personal data protection, particularly the GDPR, we wanted to inform you about several principles regarding the processing of your personal data and its security.

The administrator of the data entrusted to us is the "Trasa dla Bobasa" Foundation with its registered office in Krakow (31-307), ul. Stanisławskiego 20/2; entered in the Register of Associations, Other Social and Professional Organizations, Foundations, and Independent Public Healthcare Facilities, as well as the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court in Krakow, 11th Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000443570, Tax Identification Number (NIP): 945 217 16 67, National Business Registry Number (REGON): 122740478.

We are not obligated to appoint a Data Protection Officer, but since your personal data is important to us, we have designated a person in our organization whose task is to address any doubts, questions, and uncertainties related to the processing of your personal data. You can contact them by writing to the email address: trasadlabobasa@gmail.com or to the postal address of the Foundation.

We process your data for the following purposes:

 • providing responses to letters, applications, emails, suggestions, inquiries, proposals, etc.,
 • organizing contests (including collecting entries, announcing results, and sending prizes, settlement with sponsors and grantors),
 • organizing various events, workshops, and activities (for the purpose of reserving places on the participant list, settlement with grantors),
 • pursuing any claims,
 • archiving,
 • conducting activities related to ensuring the security of personal data,
 • fulfilling a legal obligation incumbent upon us,
 • concluding and performing contracts (providing services).

The legal basis for processing your personal data is:

 • your consent,
 • the necessity of performing a contract or taking steps at your request before entering into a contract,
 • fulfillment of a legal obligation incumbent upon us as the Administrator,
 • the absolute necessity arising from our legitimate interests, such as providing responses to your letters, applications, emails, suggestions, inquiries, proposals, etc.

Providing your personal data is voluntary but is a condition for the proper execution of the activities we undertake.

The consequence of not providing your personal data will be the inability for us to perform the activities and actions that we offer as part of our operations.

We may disclose your personal data to:

processors, i.e., entities processing your data in connection with actions performed on our behalf, including those who cooperate with us, in particular, our grantors, entities or authorities authorized under the law.

Your data may be transferred to third countries (including, mainly, the USA) in connection with:

 • activities carried out on social media platforms and the use of plugins and other tools from these platforms (including Facebook, Instagram, Twitter, Google+); the use of analytical tools and tools for anonymized user behavior tracking, in particular such as Google Analytics, Google AdWords.

The processing period of your personal data depends on the purpose for which we process this data. We determine this period based on the following criteria:

legal regulations that may require us to process data for a specified period of time (e.g., accounting law); the period for which we provide specific services; the period necessary to defend our interests as the Data Controller, the period for which you have given your consent. The most important thing is that you have the right to:

request access to your personal data, request their rectification, erasure, or restriction of processing, object to further processing of your personal data by us, transfer your personal data In all cases where we process your data based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time, but it will not affect the lawfulness of the processing of your data that we conducted based on your consent before its withdrawal,

If you have any doubts about the correctness of the processing of your personal data by us, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Please direct all correspondence regarding the processing of your personal data to our address with the note "Personal Data" or electronically to the address: trasadlabobasa@gamil.com

We hope that the above information is concise, understandable, and easily accessible to you, which allows us to cautiously suspect that we have properly fulfilled the information obligation referred to in the provisions of the GDPR, in particular in Article 13!

PRIVACY POLICY COOKIES

The trasadlabobasa.pl portal does not automatically collect any information, except for the information contained in cookies.

Cookies (so-called "cookies") are computer data, in particular text files, that are stored in the end device of the Service User and are intended for using the Service's websites. Cookies usually contain the name of the website they come from, the time of storing them on the end device, and a unique number.

The entity placing cookies on the end device of the Service User and accessing them is the operator of the mamopracuj.pl Service.

Cookies are used for the following purposes:

 • customizing the content of the Service's websites to the User's preferences and optimizing the use of the websites; in particular, these files allow to recognize the User's device and properly display the website tailored to his individual needs;
 • creating statistics that help to understand how Service Users use websites, which allows improving their structure and content.
  The Service uses two basic types of cookies: "session" cookies and "persistent" cookies. "Session" cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website, or turning off the software (web browser). "Persistent" cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.

The following types of cookies are used within the Service

 • "Essential" cookies, enabling the use of services available within the Service, e.g., authentication cookies used for services requiring authentication within the Service; cookies used to ensure security, e.g., used to detect abuses in the scope of authentication within the Service;
 • "Performance" cookies, enabling the collection of information about the way users use the Service's websites;
 • "Functional" cookies, enabling the "remembering" of selected user settings and customization of the user interface, e.g., in terms of the selected language or region from which the user comes, font size, appearance of the website, etc.;
 • "Advertising" cookies, enabling the delivery of advertising content more tailored to users' interests. list of ad providers

In many cases, software used to browse websites (web browser) allows for the storage of cookies on the user's end device by default. Service users can change cookie settings at any time. These settings can be changed, in particular, in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser's settings or to inform about their placement on the user's end device each time. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in the software settings (web browser).

The Service Operator informs that limitations on the use of cookies may affect certain functionalities available on the Service's websites.

Cookies placed on the user's end device and used may also be used by advertising providers and partners cooperating with the Service Operator. More information about cookies is available at http://wszystkoociasteczkach.pl.

External Libraries

The Service uses Google Maps and Google Analytics libraries. Users of the Service are also subject to the Privacy Policy of Google Privacy Policy.

cancel